YSk44

11 № 44-К (2215), 30.10.2020 Работа, услуги 0.00 Õóä. ôèëüì 0.00 Ñåðèàë 0.00 ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ 0.00 Ìóëüòèê В программе возможны изменения Âîñêðåñåíüå, 8 íîÿáðÿ 4.15 Èùèòå æåíùèíó. 0+ 6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. 0+ 6.10 Èùèòå æåíùèíó. 0+ 6.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 12+ 7.40 ×àñîâîé. 12+ 8.10 Çäîðîâüå. 16+ 9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè. 12+ 10.15 Æèçíü äðóãèõ. 12+ 11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî? 6+ 13.55 Áàòàëüîí. 12+ 16.20 Þáèëåé àíñàìáëÿ «Àðèýëü». 12+ 18.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Êóáîê Ðîññèè-2020. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð. 0+ 19.00 Òðè àêêîðäà. 16+ 21.00 Âðåìÿ. 0+ 22.00 Ìåòîä-2. 16+ 0.00 Ëåâ. 12+ 1.50 Íàåäèíå ñî âñåìè. 16+ 2.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 6+ 3.25 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+ 4.05 Ìóæñêîå/æåíñêîå. 16+ 4.20 Äâà ìãíîâåíèÿ ëþáâè. 12+ 6.00 ß áóäó ðÿäîì. 16+ 8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå. 0+ 8.35 Óñòàìè ìëàäåíöà. 12+ 9.20 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì. 12+ 10.10 Ñòî ê îäíîìó. 12+ 11.00 Âåñòè. 0+ 11.15 Ïàðàä þìîðà. 16+ 13.10 Ëåãåíäà ¹ 17. 12+ 15.50 Ñíåæíàÿ êîðîëåâà. 12+ 20.00 Âåñòè íåäåëè. 0+ 22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí. 12+ 22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì. 12+ 1.30 Âåëèêàÿ ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ. 12+ 3.15 Äâà ìãíîâåíèÿ ëþáâè. 12+ 4.55 Çâåçäà. 12+ 6.40 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå. 16+ 8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ. 0+ 8.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 12+ 10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 16+ 11.00 ×óäî òåõíèêè. 12+ 11.50 Äà÷íûé îòâåò. 0+ 13.00 Íàøïîòðåáíàäçîð. 16+ 14.05 Îäíàæäû… 16+ 15.00 Ñâîÿ èãðà. 0+ 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… 16+ 18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè. 16+ 19.00 Èòîãè íåäåëè. 0+ 20.10 Òû ñóïåð! 6+ 22.45 Çâåçäû ñîøëèñü. 16+ 0.15 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 16+ 3.15 Èõ íðàâû. 0+ 3.35 Êîìàíäà. 16+ 6.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 16+ 7.00, 22.30, 1.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû. 0+ 8.55 Ðîêêè. 16+ 11.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 16+ 12.25 Íîâîñòè. 0+ 12.30 Çîëîòîé âåê. Õîçÿèí òàéãè. 12+ 13.00 ÇÀÙÈÒÀ ÂÀËÅÐÈß ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 12+ 14.00 Âñå íà õîêêåé! 12+ 14.30 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê Êàðüÿëà. Ðîññèÿ - ×åõèÿ. 0+ 16.55 Ôóòáîë. «Àòàëàíòà» - «Èíòåð». 0+ 18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. «Íèööà» - «Ìîíàêî». 0+ 21.00 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì. 16+ 22.20 «Çåíèò» - «Êðàñíîäàð». Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 12+ 22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Âàëåíñèÿ» - «Ðåàë» (Ìàäðèä). 0+ 2.00 Ãàíäáîë. 0+ 3.30 «Ñåëôè íàøåãî ñïîðòà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 12+ 4.00 Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå. Åëåíà Ìóõèíà. 12+ 5.00 Âûñøàÿ ëèãà. 12+ 5.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè. 12+ 6.30 Ìàëûø è Êàðëñîí. Êàðëñîí âåðíóëñÿ. 12+ 7.15, 1.00 Òàíÿ. 16+ 9.10 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò. 12+ 9.40 Ìû - ãðàìîòåè! 12+ 10.25 Âî âëàñòè çîëîòà. 12+ 12.00 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. 12+ 12.40 Äðóãèå Ðîìàíîâû. 12+ 13.10 ÊÎËËÅÊÖÈß. 12+ 13.40 Èãðà â áèñåð. 12+ 14.20 II Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ìîëîäûõ ìóçûêàíòîâ «Ñîçâåçäèå». 12+ 15.55 95 ëåò Áîðèñó Êàïëàíó. 12+ 16.25 Êðèñòèíà. 16+ 18.05 Ïåøêîì… 12+ 18.35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. 12+ 19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû. 0+ 20.10 Îñòðîâà. 12+ 20.50 Ìîé ëþáèìûé êëîóí. 12+ 22.15 Îïåðà «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå». 12+ 5.00, 3.20 Ëèòåéíûé. 16+ 9.50 Àìåðèêàí áîé. 16+ 12.05, 0.15, 13.00 Äâîéíîé áëþç. 16+ 15.45 Íþõà÷. 16+ 5.00 Òàéíû ×àïìàí. 16+ 6.00 Ñìåðòåëüíîå îðóæèå. 16+ 8.00 Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-2. 12+ 10.05 Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-3. 16+ 12.20 Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-4. 16+ 14.45 Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ. 12+ 16.55 Ïîñëåäíèé îõîòíèê íà âåäüì. 16+ 18.55 Ðèääèê. 16+ 21.20 Ëþñè. 18+ 23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 16+ 0.05 Âîåííàÿ òàéíà. 16+ 3.40 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû. 16+ 4.25 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé. 16+ 6.00, 5.50 Åðàëàø. 0+ 6.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðóçåé. 0+ 6.35 Òðîëëè. Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ! 6+ 7.00 Òðè êîòà. 0+ 7.30 Öàðåâíû. 0+ 7.55, 10.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 16+ 9.00 Ðîãîâ â äåëå. 16+ 10.25 Äîì. 6+ 12.15 Ñóïåðñåìåéêà-2. 6+ 14.35 Êàïèòàí Ìàðâåë. 16+ 17.00 Ïîëíûé áëýêàóò. 16+ 18.30 Ñìîëôóò. 6+ 20.25 Ìèð þðñêîãî ïåðèîäà-2. 16+ 23.00 Äåëî áûëî âå÷åðîì. 16+ 23.50 Òàêñè-5. 18+ 1.45 Èëëþçèÿ ïîëåòà. 16+ 3.15 Äåñÿòü ïðè÷èí ìîåé íåíàâèñòè. 0+ 4.45 6 êàäðîâ. 16+ 5.20 Ïåòóõ è êðàñêè. 0+ 5.35 Ñèíåãëàçêà. 0+ 7.00 ÒÍÒ. Gold. 16+ 8.00 Ñàøàòàíÿ. 16+ 9.00 Íîâîå óòðî. 16+ 10.00 Ñàøàòàíÿ. 16+ 11.00 Ïåðåçàãðóçêà. 16+ 12.00 Ãäå ëîãèêà? 16+ 15.00 Äâîå íà ìèëëèîí. 16+ 17.00 Èâàíüêî. 16+ 19.00 Çîëîòî Ãåëåíäæèêà. 16+ 20.00 Òàíöû. 7 ñåçîí. 16+ 22.00 Stand up. 16+ 23.00 Talk. 16+ 0.00, 1.00 Äîì-2. 16+ 2.00 Stand up. 16+ 2.45 ÒÍÒ-music. 16+ 3.15 Stand up. 16+ 4.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 16+ 6.35 ÒÍÒ. Best. 16+ 6.30 Ïÿòü óæèíîâ. 16+ 6.45 Ãëàâíîå - óñïåòü. 16+ 8.40 Ñâîäíûå ñåñòðû. 16+ 10.50, 11.00 Ïàïà íàïðîêàò. 12+ 10.55 Æèòü äëÿ ñåáÿ. 16+ 14.55 Áûëî ó îòöà äâà ñûíà. 16+ 19.00 Ëþáîâü ïðîòèâ ñóäüáû. 16+ 22.50 Ïðî çäîðîâüå. 16+ 23.05 ÑÊÀÆÈ «ÍÅÒ»! 16+ 0.10 Çäðàâñòâóéòå âàì! 16+ 2.10 Íå îòïóñêàé. 16+ 5.15 ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ. 16+ 6.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. 16+  В магазин хоз. товаров требуется активный продавец (строго без в/п). Тел. 8-952-301-31-40, 8-911-598-65-87.  В компанию ООО «Вента» требуются: начальник участка, инженер ПТО, экономист-сметчик (опыт работы обязателен); рабочие специальности: монтажники, электрогазосварщики. З/п по результатам собеседования. Тел. 8-953-930-10-80.  В магазин штор и портьерных тканей требуется продавец-консультант. Подр. информация и запись на собеседов. по тел. 8-921-240-09-59.  В микрокредитную компанию на пост. работу требуется менеджер. Резюме: atrium3377@mail.ru . Тел. 8-921-484-53-03.  В строительную компанию требуются специалисты: плотники, сварщики, штукатуры, бетонщики, готовые бригады. Постоянные объемы. Договоры. Тел. 8-911-566-37-72.  В строительную организацию на постоянную работу требуются: слесарь, электросварщик. Полный соцпакет. Работа на ЦБК. Звонить в раб. дни с 8 до 17 часов. Тел. 8-921-494-50-65. Крупная подрядная организация приглашает на работу мастера строительных работ. Достойная з/п, оформление по ТК. Тел. 8-921-470-19-22.  Для работы на пилораме требуются рабочие, рамщики. З/п вовремя. Тел. 8-952-305-53-19. Крупная строительно-монтажная компания приглашаем на работу маляров-штукатуров, сварщиков, монтажников. Высокооплачив. работа на 4 мес. Карелия. Проезд и проживание за счет компании. Тел. 8-921-470-19-22.  На автомойку самообслуживания требуется администратор (без в/п), с испытательным сроком 3 мес. З/п 25 т. р. Тел. 8-902-194-08-88.  Организации требуется слесарь-наладчик по ремонту и обслуживанию оборудования участка упаковки. Тел. 8-911-592-42-02.  Организация приглашает на работу: геодезиста, монтажников ж/б конструкций, э/сварщиков, подсобных рабочих, Оформл. по ТД. Тел. 8-931-407-38-71.  Строительной организации «Вектор +» в городе Ухта на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. З/п 40 т. р. Проживание в квартирах, питание и спецодежда за счет организации. Тел. 8-911-659-46-08. Требуется автослесарь. З/п по результ. собесед., график: пн-пт с 8 до 18 ч. Резюме: b5@favorit29.ru . Тел. 8-909-550-02-40, зв. с 10 до 18 ч.  Требуется водитель на лесовоз. З/п 80 т. р. Тел. 8-921-476-01-08. Требуется машинист экскаватора (допуск на террит. АО «Группа «Илим», опыт работы обязат.). З/п 50 т. р. Оформл. по ТК РФ, соцпакет. Резюме: orion-doc@mail.ru . Тел. 8-960-011-43-55.  Требуются охранники на стационарные посты. Тел. 8-911-656-25-50. СТРОЙ- МАТЕРИАЛЫ ПРОДАЖА  Баннеры новые и б/у, широкий размерный ряд (пожалуй, самые низкие цены). Устанавливаем люверсы. Тел. 8-902-507-05-25.  Горбыль, брус, доска (сырая/ сухая). Все виды пиломатериалов в наличии и под заказ. Доставка. Тел. 8-921-492-13-34, 8-921-088-84-04.  Горбыль отборный на дрова. Доставка машиной с манипул. (15 куб. м). Тел. 8-953-931-99-33.  Деловой горбыль и пиленый на дрова. Тел. 8-921-487-65-53.  Опилок (а/м ГАЗ, нарощенные борта, 6 куб. м). Тел. 8-921-294-62-89.  Опилок, горбыль пиленый и не пиленый (4-метр.). Машина ЗИЛ, объем куз. 6 куб. м. Цена в руб. - 1200/2500/2000. Тел. 8-953-938-38-25.  Пиломатериал от производителя. Горбыль 20 кубов (оплата только за доставку). Доска 1,5 м, недорого. Тел. 8-952-305-53-19.  Пиломатериал: от рейки и штакетника до сруба, цилиндров. бревно. Услуги по распиловке давальческого леса. Тел. 8-921-487-65-53.  Плиты перекрытия, фундам. блоки (разные), перемычки, шлакоблоки (20х20х40), битый кирпич. Тел. 8-921-721-54-69. ПОКУПКА  Куплю пиловочник, тонкомер (еловый, сосновый), диаметр от 11 см, дл. от 3 м. Разные виды оплаты. Тел. 8-950-252-00-44. ПРОЧЕЕ ПРОДАЖА  Горбыль (хороший, не рейка). Доставка КамАЗ с манипулятором (15 куб. м). Тел. 8-911-870-91-67. Доставка куриного помета. Тел. 8-921-479-30-59.  Дрова колотые (береза). Тел. 8-953-931-99-22.  Лыжи «Тайга» (лесные); коньки детские, женские, мужские (от 28 до 42 разм. - от 150 р.); подшипники (от 100 р.). Тел. 8-981-557-43-95.  Навоз в мешках. Куряк, конский, коровяк. Доставка. Тел. 8-911-575-68-90.  Реализуем куриный помет, а/м ГАЗ (4,5 т), а/м МАЗ (10,5 т). Тел. 8-953-524-60-38 (Алексей). ПОКУПКА  Купим дорого и в любом состоянии старинные иконы (от 60 т. р.), книги, самовары и др. антиквариат. Тел. 8-930-696-70-70.  Куплю быт. хлам: ванны, холодильники, газ. плиты, батареи, металл, стир. машины. Самовывоз. Тел. 8-921-297-65-21.  Куплю: угольный самовар до 20 т. р., фарфоровую статуэтку до 5 т. р., вышитые полотенца, колокольчики, рукомойники, ключи и др. предметы старины. Тел. 8-951-737-98-77. НАХОДКИ, ПОТЕРИ  Аттестат о среднем общем образовании № 29АБ0007065 от 18.06.2010 г., выданный МОУ СОШ № 2 на имя Субботина Дениса Васильевича, считать недействительным. 2231-1ш На правах рекламы 5794-13Ш На правах рекламы 6004-2ш На правах рекламы 0216-180ш На правах рекламы 6178-15ш На правах рекламы 6139-10ш На правах рекламы

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU1MTkw