YSk44

9 № 44-К (2215), 30.10.2020 Приятные цены 0.00 Õóä. ôèëüì 0.00 Ñåðèàë 0.00 ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ 0.00 Ìóëüòèê В программе возможны изменения Ñóááîòà, 7 íîÿáðÿ 6.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà. 0+ 9.00 Óìíèöû è óìíèêè. 12+ 9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 0+ 10.00, 12.00 Íîâîñòè. 0+ 10.15 101 âîïðîñ âçðîñëîìó. 12+ 11.10, 12.15 Âèäåëè âèäåî? 6+ 13.55 Íà äà÷ó! 6+ 15.10 Óãàäàé ìåëîäèþ. 12+ 15.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? 12+ 17.25 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. 0+ 21.00 Âðåìÿ. 0+ 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 16+ 23.00 Óãëåðîä. 18+ 0.55 Íàåäèíå ñî âñåìè. 16+ 1.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 6+ 2.30 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+ 3.10 Ìóæñêîå/æåíñêîå. 16+ 5.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà. 12+ 8.00 Âåñòè Ïîìîðüÿ. 0+ 8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà. 0+ 8.35 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó. 12+ 9.00 Âñåðîññèéñêèé ïîòðåáèòåëüñêèé ïðîåêò «Òåñò». 12+ 9.25 Ïÿòåðî íà îäíîãî. 12+ 10.10 Ñòî ê îäíîìó. 12+ 11.00 Âåñòè. 0+ 11.30 Þìîð! Þìîð! Þìîð!!! 16+ 12.30 Äîêòîð Ìÿñíèêîâ. 12+ 13.35 Îò ïå÷àëè äî ðàäîñòè. 12+ 15.40 Õîëîï. 12+ 18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+ 20.00 Âåñòè â ñóááîòó. 0+ 21.00 ×óæàÿ ñåñòðà. 12+ 1.05 Ñèëà ëþáâè. 12+ 5.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 16+ 5.30 Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ. 0+ 7.25 Ñìîòð. 0+ 8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ. 0+ 8.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì. 0+ 8.45 Êòî â äîìå õîçÿèí. 12+ 9.25 Åäèì äîìà. 0+ 10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 16+ 11.00 Æèâàÿ åäà ñ Ñåðãååì Ìàëîçåìîâûì. 12+ 12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 0+ 13.00 Íàøïîòðåáíàäçîð. 16+ 14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+ 15.00 Ñâîÿ èãðà. 0+ 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… 16+ 18.00 Ïî ñëåäó ìîíñòðà. 16+ 19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå. 16+ 20.20 Òû íå ïîâåðèøü! 16+ 21.20 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 16+ 23.25 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà. 16+ 0.15 Êâàðòèðíèê ÍÒ ó Ìàðãóëèñà. 16+ 1.35 Äà÷íûé îòâåò. 0+ 2.30 Îêòÿáðü-live. 12+ 3.25 Êîìàíäà. 16+ 6.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 16+ 7.00, 13.35, 22.30, 1.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû. 0+ 8.55 Ìàò÷. 16+ 11.25 Ìèíè-ôóòáîë. 0+ 13.30 Íîâîñòè. 0+ 14.30 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê Êàðüÿëà. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ. 0+ 16.55 Ôóòáîë. «Êàëüÿðè» - «Ñàìïäîðèÿ». 0+ 18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. «Òàìáîâ» - «Àõìàò» (Ãðîçíûé). 0+ 21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä) - «Áàâàðèÿ». 0+ 22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Àòëåòèêî» - «Êàäèñ». 0+ 2.00 Ãàíäáîë. 0+ 3.40 ÝÐÂÅÍ. ÍÅÑÍÎÑÍÛÉ ÂÎËØÅÁÍÈÊ. 12+ 4.00 Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå. Âàëåðèé Âîðîíèí. 12+ 5.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 16+ 6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò. 12+ 7.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî. 12+ 8.15 ×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ. 0+ 9.55 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò. 12+ 10.20 ÑÂßÒÛÍÈ ÊÐÅÌËß. 12+ 10.50 Ìîé ëþáèìûé êëîóí. 12+ 12.15 Ïÿòîå èçìåðåíèå. 12+ 12.45 ×åðíûå äûðû, áåëûå ïÿòíà. 12+ 13.25, 1.40 ÐÛÑÜ - ÊÐÓÏÍÛÌ ÏËÀÍÎÌ. 12+ 14.20 ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ… ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ ÐÎÑÑÈÈ. 12+ 15.05 Ïîåçä èäåò íà âîñòîê. 6+ 16.45 ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀÃÀÄÎÊ. 12+ 17.15 Ìåæäóíàðîäíûé ýòíè÷åñêèé ôåñòèâàëü «Ìóçûêà íàøèõ ñåðäåö». 12+ 19.40 Çåëåíûé ôóðãîí. 12+ 22.00 Àãîðà. 12+ 23.00 Êîíöåðò. 0+ 0.00 Êàðàâàäæî. 18+ 2.30 Ìóëüòôèëüìû. 0+ 5.00 Äåòåêòèâû. 16+ 9.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 16+ 10.00 Ñâîè-3. 16+ 13.25 Ñëåä. 16+ 0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå. 0+ 0.55 Ëèòåéíûé. 16+ 5.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè. 16+ 7.50 Êðåïîñòü. Ùèòîì è ìå÷îì. 6+ 9.15 Ìèíòðàíñ. 16+ 10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà. 16+ 11.15 Âîåííàÿ òàéíà. 16+ 15.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ. ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ Î×ÅÂÈÄÍÎ! 13 ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÛÕ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 16+ 17.20 Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ. 12+ 19.20 Ïîñëåäíèé îõîòíèê íà âåäüì. 16+ 21.25 Ïðèíö Ïåðñèè. Ïåñêè âðåìåíè. 12+ 23.40 Õðîíèêè Ðèääèêà. ×åðíàÿ äûðà. 16+ 1.40 Õîçÿèí ìîðåé. Íà êðàþ çåìëè. 12+ 3.45 Òàéíû ×àïìàí. 16+ 6.00, 5.50 Åðàëàø. 0+ 6.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðóçåé. 0+ 6.35 Òðîëëè. Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ! 6+ 7.00 Òðè êîòà. 0+ 7.30 Òîì è Äæåððè. 0+ 8.00 Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû. 6+ 8.25, 13.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 16+ 9.00 Ïðîñòî êóõíÿ. 12+ 10.00 Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà. 6+ 10.05 Õðàáðàÿ ñåðäöåì. 6+ 12.00 Äåòêè-ïðåäêè. 12+ 13.25 Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå. 16+ 16.00 ×åðíàÿ ïàíòåðà. 16+ 18.40 Ñóïåðñåìåéêà-2. 6+ 21.00 Êàïèòàí Ìàðâåë. 16+ 23.30 Äþíêåðê. 16+ 1.30 Ñëàâíûå ïàðíè. 18+ 3.25 Øîó âûõîäíîãî äíÿ. 16+ 5.00 6 êàäðîâ. 16+ 5.20 Ïàñòóøêà è òðóáî÷èñò. 0+ 7.00 ÒÍÒ-music. 16+ 7.20 ÒÍÒ. Gold. 16+ 8.00 Ãäå ëîãèêà? 16+ 9.00 Ñàøàòàíÿ. 16+ 11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 16+ 12.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 16+ 14.45 Äîìàøíåå âèäåî. 18+ 16.40 Î÷åíü ïëîõàÿ ó÷èëêà. 18+ 18.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. 16+ 20.00 Òàíöû. 7 ñåçîí. 16+ 22.00 Ñåêðåò. 16+ 23.00 Æåíñêèé ñòåíäàï. 16+ 0.00, 1.00 Äîì-2. 16+ 2.00 ÒÍÒ-music. 16+ 2.25 Stand up. 16+ 4.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 16+ 6.35 ÒÍÒ. Best. 16+ 6.30, 6.15 6 êàäðîâ. 16+ 6.40 Íå òîðîïè ëþáîâü. 16+ 8.55, 11.00 Çäðàâñòâóéòå âàì! 16+ 10.55 Æèòü äëÿ ñåáÿ. 16+ 11.10, 1.50 Íå îòïóñêàé. 16+ 19.00 Ëþáîâü ïðîòèâ ñóäüáû. 16+ 22.45 Ñèëà â òåáå. 16+ 23.00 ÑÊÀÆÈ «ÍÅÒ»! 18+ 0.05 Ãëàâíîå - óñïåòü. 16+ 5.00 ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ. 16+ 5.50 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. 16+ 5227-ц3Ш На правах рекламы 5771-ц2Ш На правах рекламы 3277-ц26ш На правах рекламы 3277-ц24ш На правах рекламы 5060-ц2Ш На правах рекламы 5060-ц1п На правах рекламы 4828-ц4ш На правах рекламы 4189-ц1ш На правах рекламы 4189-ц3ш На правах рекламы 4304-ц16 На правах рекламы

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU1MTkw